CLKSSchild labor knowledge sharing system

Personal tools
Log in Register
Filed under: ,

Comments (1)

Christine G. Valladores Jan 23, 2013 10:02 AM
karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan.
karapatang maging malakas at malusog.
karapatang mabigyan ng maayos na tahanan.
karapatang tumira sa isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran.
karapatang mag-aral.
karapatang maglibang.
karapatang malinang ang angking talino.
karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga.
karapatang matuto nang mabuting ugali at magandang-asal.
karapatang ipagtanggol at matulungan ng pamahalaan.
karapatang magbigay ng opinyon.
karapatang mamili ng relihiyon.
karapatang maituring na isang tunay na kaibigan,kapatid at kapamilya.